Captain APK

Extract, Decompile & Analyze It

Sao lưu các ứng dụng hữu ích nhất với APK Captain.

Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn sử dụng một ứng dụng hiện không có sẵn.

Nếu bạn là nhà phát triển ứng dụng, bạn cũng có thể sử dụng công cụ này để phân tích nguồn gốc của các ứng dụng phân tán.

Wanna analyze it?

Step #1
download : captain apk
extract app.apk, meta.zip

Step #2
download : dex2jar
d2j-dex2jar -o out.jar app.apk
or d2j-dex2jar -o out.jar app.dex

Step #3
download : jd-gui
open out.jar with jd-gui
and see also files in meta.zip

that's all you wanted!

source code here @github

#RE #APK #DEX #JAR #DECOMPILE


Privacy Policy!
Need Translate?